sábado, 29 de septiembre de 2018

viernes, 28 de septiembre de 2018

3 ANYS A setembre

Ja ha passat setembre, els plors s'han convertit en rialles, hem fet amics i hem conegut n'Elmer. Ens queda un curs per endevant ple de experiències i rialles!!!


jueves, 20 de septiembre de 2018

REUNIÓ PARES CURS 2018/19
HORARI DEL GRUP 3 ANYS A, curs 2018-2019

HORA

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

9.00-9.30
conversa

conversa
conversa

conversa
conversa

9.00-9.30
9.30-10.00
coneixement de l’entorn
lecto escriptura
lógica matemàtica
lecto escriptura
lógica matemàtica

9.30-10.00
10.00-10.30
BERENAR

10.00-10.30
10.30-11.00

PATI

10.30-11.00

11.00-12.00

lògica matemàtica

MÚSICA
(Inès)

traç

traç
ENGLISH
(Elena C.)
11.00-12.00

contes
12.00-13.00
12.00-13.00
Extra-escolar

Ed en valors
13.00-14.00


15.00-16.00
PSICO
(Óscar)
plàstica
tallers
coneixement de      
 l’entorn                  

16.00-17.00
traç
plàstica
tallers
ENGLISH
(Elena C.)
                                  
HORARI DEL GRUP 3 ANYS B, curs 2018-2019

HORA

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

9.00-9.30
conversa

conversa

ENGLISH
(Elena C.)
conversa
conversa

9.00-9.30
9.30-10.00
lecto escriptura
lògica matemàtica
lògica matemàtica
lògica matemàtica

9.30-10.00
10.00-10.30
BERENAR

10.00-10.30
10.30-11.00

PATI
10.30-11.00

11.00-12.00
ENGLISH
(Elena C.)
coneixement de l’entorn

lecto escriptura

traç
traç

11.00-12.00
contes

12.00-13.00
12.00-13.00
Complementaria

ed. en valors
13.00-14.00


15.00-16.00
plàstica
traç
tallers
MÚSICA
(Aroa)
16.00-17.00
plàstica
PSICO
(Óscar)
tallers

Coneixement
 de l’entorn

                                                               
 NORMAS DE CICLO- Los alumnos deben entrar solos a la clase.
- Es obligatorio el uso del uniforme, el chándal completo y el babero.
- Se deben poner cintas en los abrigos, chaquetas, baberos y mochilas para poder colgarlos mejor, y todo debe estar marcado con el nombre del alumno.
- Se ruega puntualidad en las entradas y salidas.
- No se pueden traer juguetes de casa, sólo cuentos.
- Cada día se dejará un tiempo suficiente para merendar, pasado ese tiempo se retirará la merienda.
- Los jueves merendaremos siempre fruta.
- Los cumpleaños se celebrarán los viernes. Son voluntarios y se podrá traer coca y/o chucherías.
- Las tarjetas de invitación de cumpleaños no se podrán repartir en el aula.
- A las excursiones y salidas  nos podrán acompañar dos madres o padres en 4 y 5 años, y tres en 3 años. Se procurará que no sean siempre los mismos.
- En breve se os entregará una autorización general para todas las excursiones y salidas del curso que deberéis devolver debidamente cumplimentada y firmada a las tutoras.
- Todos los niños/as llevarán su tarjeta identificativa en todas las salidas escolares. Estas tarjetas se guardarán en clase después de cada salida.
- Es necesaria una autorización por escrito para poder administrar cualquier tipo de medicamento a los alumnos.  En ella se debe especificar el nombre del medicamento, la hora en la que debe tomarlo y la dosis exacta.
- No se pueden traer zumos ni lácteos para merendar, sólo botellas de agua con dosificador y con el nombre del alumno.
- La agenda será el medio de comunicación entre los padres y la maestra.
- Se utilizará un taper  para guardar la merienda evitando el papel de aluminio, las bolsas de plástico,…
- Los padres no pueden subir a las aulas.
- Las mochilas deben ser de un tamaño adecuado a su edad y sin ruedas.  https://5anysinfantilsanagustinpalma18-19.blogspot.com/

NORMES DE CICLE


- Tots els alumnes han d’entrar tots sols a classe.
- És obligatori l’ús de l’uniforme, el xandall complet i la bata.
- S’han de posar cintes als abrics, jaquetes, bates i motxilles per poder-ho penjar millor als penjadors i tot ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne.
- Es prega puntualitat a les entrades i a les sortides.
- No  es poden dur joguines de casa, només contes.
- Cada dia es donarà un temps suficient per berenar, passat aquest temps es retirarà el berenar.
- Els dijous berenarem sempre fruita.
- Els aniversaris es celebraran en divendres. Són voluntaris i es podran dur coques i/o llepolies.
- Les targetes d’invitació als aniversaris no es podran repartir dins l’aula.
- A les excursions i sortides,  podrán acompanyar –nos dos pares o mares a 4 i 5 anys i tres a 3 anys. Es procurarà que no siguin sempre els mateixos.
- En breu se us entregarà una autorització general per a totes les excursions i sortides de tot el curs que haureu d’emplenar i tornar firmada a les tutores.
- Tots els nins/es duran la targeta d’identificació a les sortides escolars. Aquesta targeta es guardarà a classe després de cada sortida.
- Cal una autorització per escrit per administrar qualsevol medicament als alumnes. S’ha d’especificar el nom del medicament, l’hora de la presa i la dosi  exacta.
- No es podran dur sucs ni làctics per berenar, només botelles d’aigua amb dossificador i amb enl nom de l’alumne.
- L’agenda ha de ser el mitjà de comunicación entre els pares i les mestres.
- S’utilitzarà un taper per guardar el berenar, evitant el paper d’alumni, les bosses de plàstic,…
- Els pares no podran pujar a les aules.https://5anysinfantilsanagustinpalma18-19.blogspot.com/


COMPLEMENTÀRIES 3 ANYS-A
  DILLUNS
 DIMARTS
DIMECRES
    DIJOUS
Racons de joc
Estimulació del llenguatge
Educació emocional
Conta-contes
Maria Real
Joana Maria Alorda
Elena Rodríguez
Maria Real
  • Estimulació del llenguatge: es realitzaran activitats per desenvolupar i estimular el llenguatge oral. Treballarem l’ús del llenguatge (control i us de paraula, contacte visual,..) així com el control d’hàbits (xumet, biberó, higiene nasal, control de volum de veu), ampliació del vocabulari, i se’ls donarà el model adequat d’estructures morfosintàctiques. Aquest programa té dues finalitats: l’estimulació del llenguatge i la detecció de dificultats.
  • Racons de joc: afavoreix el desenvolupament emocional i social del nin mitjançant el joc. També estimula la creativitat, la curiositat i la imaginació.
  • Educació emocional:l’objectiu és que l’infant, a través de contes, jocs i experiències, percebi i sigui capaç de gestionar els seus sentiments i que comenci a reconèixer les diferents emocions i a verbalitzar-les.
  • Conta-contes i expressió oral: el conte és molt important per el desenvolupament infantil. Desperta l’afició a la lectura i, per tant, millora la maduració de l’infant de cara a la lecto-escriptura. També afavoreix el desenvolupament del llenguatge, l’expressió oral i la memorització. Per altre banda és molt important com a mitjà per a l’adquisició de valors  I normes.

COMPLEMENTÀRIES 3 ANYS-B
  DILLUNS
 DIMARTS
DIMECRES
    DIJOUS
Racons de joc
Educació emocional
Conta-contes
Estimulació del llenguatge
Marta Riera
Elvira Serra
Marta Riera
Joana Maria Alorda
  • Estimulació del llenguatge: es realitzaran activitats per desenvolupar i estimular el llenguatge oral. Treballarem l’ús del llenguatge (control i ús de paraula, contacte visual,..) així com el control d’hàbits (xumet, biberó, higiene nasal, control de volum de veu), ampliació del vocabulari, i se’ls donarà el model adequat d’estructures morfosintàctiques. Aquest programa té dues finalitats: l’estimulació del llenguatge i la detecció de dificultats.
  • Racons de joc: afavoreix el desenvolupament emocional i social del nin mitjançant el joc. També estimula la creativitat, la curiositat i la imaginació.
  • Educació emocional: l’objectiu és que l’infant, a través de contes, jocs i experiències, percebi i sigui capaç de gestionar els seus sentiments i  que comenci a reconèixer les diferents emocions i a verbalitzar-les
  • Conta-contes i expressió oral: el conte és molt important per el desenvolupament infantil. Desperta l’afició a la lectura i, per tant, millora la maduració de l’infant de cara a la lecto-escriptura. També afavoreix el desenvolupament del llenguatge, l’expressió oral i la memorització. Per altre banda és molt important com a mitjà per a l’adquisició de valors  I normes.